TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

 1. Yleiset kohdat
  1. Verkkokauppa Puutarhuri24.fi:n henkilötietojen vastuullinen käsittelijä on Horticom OÜ, rekisterikoodi 10003666, osoite Loomäe tee 11, Rae vald, Harjumaa 75306, Viro, puhelin +372 60 11 727 ja sähköpostiosoite info@horticom.ee (jatkossa nimellä Puutarhuri24).
  2. Tietosuojakäytännön tarkoittamassa mielessä rekisteröity on asiakas tai muu luonnollinen henkilö, jonka henkilötietoja rekisterinpitäjä käsittelee.
  3. Tietosuojakäytännön tarkoittamassa mielessä Asiakas on jokainen, joka ostaa rekisterinpitäjän kotisivulta tuotteita tai palveluita.
  4. Rekisterinpitäjä noudattaa lainsäädännössä säädettyjä tietojen käsittelyn periaatteita, muun muassa rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja laillisesti, oikeudenmukaisesti ja turvallisesti. Rekisterinpitäjä pystyy vakuuttamaan, että henkilötietoja on käsitelty lainsäädännössä säädetyn mukaisesti.
 2. Henkilötietojen kerääminen ja sen tarkoitus
  1. Henkilötietoja käytetään asiakkaan tilausten hallinnointiin ja tuotteiden perille toimittamiseen. Ostohistoriatietoja (oston päivämäärä, tuote, määrä, asiakkaan tiedot) käytetään ostettujen tuotteiden ja palveluiden katsauksen laatimiseen ja asiakkaan mieltymysten analysoimiseen. Pankkitilin numeroa käytetään maksujen palauttamiseen asiakkaalle. Henkilötietoja, kuten sähköpostiosoitetta, puhelinnumeroa, asiakkaan nimeä, käsitellään tuotteiden ja palveluiden ostamiseen liittyvien kysymysten ratkaisemiseen (asiakastuki). Verkkokaupan käyttäjän IP-osoitetta tai muita verkkotunnistimia käsitellään verkkokaupan palvelun tarjoamiseen ja verkonkäyttötilaston tekemiseen.
  2. Henkilötiedot, joita rekisterinpitäjä kerää, käsittelee ja säilyttää, on kerätty lähinnä elektronisesti kotisivun ja sähköpostin välityksellä ja paperimuodossa olevien rekisteröimiskaavakkeiden tai kyselyjen välityksellä.
  3. Henkilötietojaan antaessaan rekisteröity antaa rekisterinpitäjälle oikeuden kerätä, järjestellä, käyttää ja hallita tietosuojakäytännössä määritettyyn tarkoitukseen henkilötietoja, joita rekisteröity suoraan tai epäsuorasti kotisivulta tuotteita tai palveluita ostaessaan rekisterinpitäjälle antaa.
  4. Rekisteröity vastaa siitä, että hänen esittämänsä tiedot ovat täsmälliset, oikeat ja täydelliset. Tietoisesti väärien tietojen esittämistä pidetään tietosuojakäytännön rikkomisena. Rekisteröity on velvollinen ilmoittamaan rekisterinpitäjälle esittämiensä tietojen muuttumisesta viipymättä.
  5. Rekisterinpitäjä ei vastaa rekisteröidyn esittämien väärien tietojen rekisteröidylle tai kolmansille osapuolille aiheuttamasta vahingosta.
 3. Asiakkaiden henkilötiedot
  1. Rekisterinpitäjä voi käsitellä seuraavia rekisteröidyn henkilötietoja:
   • Etu- ja sukunimi;
   • Puhelinnumero;
   • Sähköpostiosoite;
   • Tuotteiden toimitusosoite;
   • Pankkitilin numero;
   • Maksukortin yksityiskohdat;
   • Tuotteiden ja palveluiden hinta ja maksuihin liittyvät tiedot (ostohistoria);
   • Asiakastuen tiedot;
   • Muut asiakastutkimuksiin ja/tai tarjouksiin liittyvät tiedot.
  2. Edellä mainittujen lisäksi rekisterinpitäjällä on oikeus kerätä asiakkaasta tietoja, jotka ovat saatavilla julkisista rekistereistä.
 4. Oikeudellinen peruste
  1. Henkilötietojen käsittely tapahtuu asiakkaan kanssa solmitun sopimuksen noudattamistarkoituksessa. Henkilötietojen käsittely tapahtuu oikeudellisten velvollisuuksien täyttämiseksi (esim. kirjanpito ja kuluttajariitojen ratkaiseminen).
  2. Henkilötietojen käsittelyn oikeudellisena perusteena ovat yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 6 kohdan 1 alakohdat a), b), c) ja f):
   • a) rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten;
   • b) käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä;
   • c) käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi;
   • f) käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi, paitsi milloin henkilötietojen suojaa edellyttävät rekisteröidyn edut tai perusoikeudet ja -vapaudet syrjäyttävät tällaiset edut, erityisesti jos rekisteröity on lapsi.
 1. Tietoihin pääsy ja vastaanottajat, joille henkilötietoja toimitetaan
  1. Nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite toimitetaan asiakkaan valitsemalle kuljetuspalvelun tarjoajalle. Jos kyseessä on lähetin välityksellä perille toimitettava tuote, yhteystietojen joukossa toimitetaan myös asiakkaan osoite.
  2. Henkilötiedot toimitetaan kirjanpitäjälle kirjanpitotoimenpiteiden tekemistä varten ja Maksekeskus AS:lle erilaisten maksujen tekoa varten.
  3. Henkilötietoja voidaan toimittaa tietoteknologiapalveluiden tarjoajille, jos se on tarpeen Puutarhuri24.fi-verkkokaupan toimivuuden tai tietojen ylläpitopalvelun varmistamiseksi.
  4. Henkilötietoihin pääsy on Puutarhuri24.fi:n kyseiset oikeudet omaavilla työntekijöillä, jotka saavat tutustua henkilötietoihin ratkaistakseen Puutarhuri24.fi-verkkokaupan käyttöön liittyviä teknisiä kysymyksiä ja tarjotakseen asiakastukipalvelua.
 2. Henkilötietojen turvallisuus
  1. Puutarhuri24.fi soveltaa asianmukaisia fyysisiä, järjestelyllisiä ja tietoteknisiä turvakeinoja suojatakseen henkilötietoja sattumanvaraiselta tai laittomalta hävittämiseltä, katoamiselta, muuttamiselta tai luvattomalta pääsyltä niihin ja niiden julkistamiselta.
  2. Henkilötietojen toimittaminen Puutarhuri24.fi:n valtuutetuille käsittelijöille (esim. kuljetuspalvelun tarjoaja, tietojen ylläpitopalvelun tarjoaja, maksupalvelun tarjoaja) tapahtuu Puutarhuri24.fi:n ja valtuutettujen käsittelijöiden solmimien sopimusten perusteella. Valtuutetut käsittelijät ovat velvolliset takaamaan henkilötietojen käsittelyssä asianmukaiset suojakeinot.
  3. Henkilötietoja säilytetään KMA OÜ:n palvelimissa, jotka sijaitsevat Euroopan unionin jäsenmaan tai Euroopan unionin talousalueeseen liittyneiden maiden alueella. Tietoja voidaan toimittaa maihin, joiden tietosuojan tason Euroopan komissio on arvioinut riittäväksi sekä USA:n yrityksille, jotka ovat liittyneet Privacy Shield -menettelyyn.
  4. Puutarhuri24.fi-verkkokaupan, Maksekeskuksen ja pankkien välinen salattu tietoliikenneyhteys ostoista maksettaessa varmistaa Asiakkaan henkilökohtaisten pankkitunnusten ja henkilötietojen turvallisuuden, ja niihin ei ole Puutarhuri24.fi:n työntekijöilläkään pääsyä.
 3. Rekisteröidyn oikeudet – Henkilötietoihin tutustuminen, niiden korjaaminen, säilyttäminen ja poistaminen
  1. Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy omiin henkilötietoihinsa ja tutustua niihin. Rekisteröidyt käyttäjät saavat tutustua henkilötietoihin Puutarhuri24.fi-verkkokaupan käyttäjäprofiilissa, rekisteröimättömät asiakkaat saavat tutustua henkilötietoihin asiakastuen välityksellä (asiakastuki@puutarhuri24.fi)
  2. Rekisteröidyllä on oikeus saada tietoa hänen henkilötietojensa käsittelystä.
  3. Rekisteröidyllä on oikeus täydentää tai korjata epätarkkoja tietoja.
  4. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojen poistamista, oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, oikeus esittää vastaväitteitä henkilötietojen käsittelylle.
  5. Mikäli rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksen perusteella, rekisteröidyllä on koska tahansa oikeus perua suostumuksensa.
  6. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia hänen suostumuksensa ja/tai sopimuksen perusteella kerättyjen tietojen siirtämistä.
  7. Puutarhuri24.fi-verkkokaupan asiakastilin sulkemisen myötä henkilötiedot poistetaan, pl. mikäli tällaisia tietoja on tarpeen säilyttää kirjanpitoa varten tai kuluttajariitojen ratkaisemiseen. Mikäli Puutarhuri24.fi-verkkokaupasta on osto suoritettu ilman asiakastiliä, ostohistoriaa säilytetään kolme vuotta. Maksusuorituksiin ja kuluttajariitoihin liittyvien kiistojen yhteydessä henkilötietoja säilytetään vaatimusten täyttämiseen tai vaatimuksen vanhenemisajan loppuun saakka (kolme vuotta). Kirjanpitoa varten tarvittavia henkilötietoja säilytetään seitsemän vuotta.
  8. Rekisteröity voi oikeuksia käyttääkseen ottaa yhteyttä verkkokaupan asiakastukeen osoitteella (asiakastuki@puutarhuri24.fi)
  9. Rekisteröidyllä on oikeuksiensa puolustamiseksi mahdollisuus esittää valitus Viron kuluttajasuojavirastolle (Andmekaitse Inspektsioon, info@aki.ee).
 4. Suoramarkkinointitiedotteet
  1. Sähköpostiosoitetta ja puhelinnumeroa käytetään suoramarkkinointitiedotteiden lähettämiseen, mikäli Asiakas on antanut sitä koskevan suostumuksensa.
  2. Mikäli Asiakas ei halua saada suoramarkkinointitiedotteita, hänen tulee valita sähköpostikirjeen yläosassa tätä koskeva viite, ottaa yhteyttä asiakastukeen tai tehdä asiaa koskeva korjaus Puutarhuri24.fi-verkkokaupan käyttäjäprofiiliinsa.
  3. Mikäli henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointitarkoituksessa (profilointi), Asiakkaalla on oikeus esittää henkilötietojensa sekä alkuperäisen että jatkossa tapahtuvan käsittelyn, mukaan lukien suoramarkkinointiin liittyvän profiilianalyysin tekemisen, suhteen koska tahansa vastaväitteitä ilmoittamalla siitä asiakastuelle sähköpostitse.
 5. Kiistojen ratkaiseminen
  1. Henkilötietojen käsittelyyn liittyvien kiistojen ratkaiseminen tapahtuu asiakastuen välityksellä neuvotteluteitse (sähköpostiosoite: asiakastuki@puutarhuri24.fi). Valvontaviranomainen on Viron tietosuojavirasto (Eesti Andmekaitse Inspektsioon, info@aki.ee)
 6. Evästeet ja muut verkkoteknologiat
  1. Puutarhuri24.fi voi kerätä verkkosivustojen ja muiden tietoyhteiskuntapalvelujen kävijöistä tietoja käyttämällä siihen evästeitä (ts. pieniä tekstitiedostoja, jotka kävijän selain tallentaa kävijän tietokoneen tai muun laitteen kovalevylle) tai muita sen kaltaisia teknologioita (esim. IP-osoite, laitetiedot, sijaintitiedot) ja käsitellä näitä tietoja.
  2. Puutarhuri24.fi käyttää kerättäviä tietoja: mahdollistaakseen palvelun tarjoamisen kävijän tai asiakkaan tottumusten mukaisesti; varmistaakseen palvelun parhaan laadun; muuttaakseen verkkosivun käyttökokemuksen asiakkaalle mukavammaksi; tiedottaakseen kävijälle ja asiakkaalle sisällöstä ja antaakseen suosituksia; muuttaakseen mainokset asianmukaisemmiksi ja tehostaakseen markkinointiponnistuksia; analysoidakseen asiakaskäyttäytymistä ja sitä kautta parantaakseen verkkokokemusta; helpottaakseen sisään kirjautumista ja tietojen suojaamista. Kerättyjä tietoja käytetään myös kävijöiden laskentaan ja näiden käyttötottumusten toteamiseen.
  3. Puutarhuri24.fi käyttää verkkokauppaympäristönsä evästeitä käyttäjien tunnistamiseen ainutkertaisina, mutta anonyymeina henkilöinä.
  4. Puutarhuri24.fi käyttää istuntokohtaisia, pysyviä ja mainosevästeitä. Istuntokohtainen eväste poistetaan automaattisesti jokaisen vierailun jälkeen; pysyvät evästeet pysyvät verkkosivuston toistuvassa käytössä; mainosevästeitä käytetään kävijälle sopivien aineistojen toimittamiseen tai saman mainoksen näkemiskertojen rajoittamiseen verkkosivustolla. Kolmansien osapuolten evästeitä käyttävät Puutarhuri24.fi:n kumppanien verkkosivustot. Näiden evästeiden syntyä Puutarhuri24.fi ei valvo, siten näistä evästeistä saat tietoa kolmansilta osapuolilta.
  5. Evästeiden osalta kävijät suostuvat niiden käyttämiseen verkkosivustolla, tietoyhteiskunnan palvelujen laitteissa tai verkkoselaimessa. Mikäli kävijä ei halua sallia evästeiden käyttöä verkkosivustolla, hän voi estää ne oman verkkoselaimensa säädöillä, käyttää yksityisen selaamisen mahdollisuutta tai poistaa ne täysin käyttäen verkkoselaimen palvelun tarjoajan antamia ohjeita.
  6. Pääosa verkkoselaimista sallii oletusarvoisesti evästeet. Evästeitä täysin sallimatta verkkosivuston toiminnot eivät ole kävijälle täydessä laajuudessaan saatavina ja voi ilmetä yllättäviä ongelmia toimivuuden ja käyttökokemuksen osalta. Evästeiden ja muiden sen kaltaisten teknologioiden salliminen, kieltäminen tai poistaminen on kävijän hallinnassa oman verkkoselaimen säätöjen, tietoyhteiskunnan palvelun säätöjen ja muiden sellaisten yksityisyyden tehostusfoorumien avulla.